Produkty:
  Koszyk
  Wartość zakupów: 0.00 zł
  Zarejestruj się / Zaloguj

  Regulamin

  Strona głównaRegulamin

  wielkość tekstu:A | A | A

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO : WWW.PILMETPOWER.PL
   
   
  § 1
  Informacje ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania transakcji handlowych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.pilmetpower.pl zorganizowanego w domenie https://www.pilmetpower.pl/
  2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do Sklepu internetowego https://www.pilmetpower.pl/ jest Marcin Pilarczyk  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PILMET POWER Marcin Pilarczyk  przy ul. Ignacego Paderewskiego 34 , 42-400 Zawiercie , wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, będący płatnikiem podatku VAT o numerze NIP6492204029 , REGON: 362266861, nazywany w dalszej treści niniejszego Regulaminu: PILMET POWER.
  3. Użytkownik może szybko i efektownie kontaktować się z PILMET POWER  za pośrednictwem:
  a) poczty e-mail pod adresem biuro@pilmetpower.pl, : https://www.pilmetpower.pl/kategorie/kontakt ,
  b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 603176107  (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora),
  c) formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://www.pilmetpower.pl/kategorie/kontakt
  4. PILMET POWER oświadcza, że przysługują mu w stosunku do Sklepu internetowego https://www.pilmetpower.pl/  zorganizowanego w domenie pilmetpower.pl  wszelkie prawa własności intelektualnej, a w szczególności majątkowe prawa autorskie do wykorzystywanych przez serwis narzędzi systemowych.
  5. Użytkownikami są podmioty spełniające warunki Regulaminu, które wyraziły chęć korzystania ze Sklepu internetowego www.pilmetpower.pl .
  6. Użytkownikiem, może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych.
  7. Korzystanie i rejestracja w Sklepie internetowym www.pilmetpower.pl odbywa się nieodpłatnie.
  8. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zawiadamiania PILMET POWER o każdym zauważonym naruszeniu Regulaminu przez innych Użytkowników.
   
  § 2
  Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego pilmetpower.pl 
  1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu internetowego pilmetpower.pl to:
  a) komputer z procesorem Intel® lub AMD®, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 1280x1024, przeglądarka stron internetowych,
  b)  klawiatura lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy rejestracyjnych i zamówienia,
  c) podłączenie do sieci Internet,
  d) dostęp do poczty elektronicznej,
  e) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  2. PILMET POWER  informuje, iż podczas korzystania z usług Sklepu internetowego pilmetpower.pl  w komputerze Użytkownika instalowane są pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w Polityce cookies: https://www.pilmetpower.pl/cookies/polityka_cookies.php
   
  § 3
  Zasady zakładania Konta w Sklepie internetowym pilmetpower.pl
  1.  Użytkownicy mogą korzystać ze Sklepu internetowego www.pilmetpower.pl dokonując Rejestracji.
  2. Akceptacja Regulaminu stanowi warunek konieczny do korzystania ze Sklepu internetowego pilmetpower.pl
  3. Użytkownikom, którzy dokonają rejestracji zakładane jest Konto.
  4. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z jego treścią podając dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu oraz adres e-mail. Ponadto Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać nazwę pod jaką prowadzą działalność oraz nr NIP. Podczas rejestracji Użytkownik wybiera własną unikalną nazwę (Login) i hasło, za pomocą których będzie logował się do Konta.
  5. Potwierdzenie założenia Konta następuje po poprawnym wypełnieniu formularza i po użyciu przycisku oznaczonego słowem „Zapisz”
  6. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza. PILMET POWER  zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
  7. Użytkownik nie powinien udostępniać Loginu i hasła osobom trzecim oraz nie może przenosić praw do Konta na osoby trzecie.
  8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą jego Loginu i hasła.
  9. Wszystkich Użytkowników obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
  10. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dokonać likwidacji swojego Konta.
   
  § 4
  Zasady korzystania ze Sklepu internetowego wwww.pilmetpower.pl
  1. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia Towaru prezentowanego w Sklepie internetowym www.pilmetpower.pl może nastąpić poprzez:
  a) dodanie Towaru do Koszyka i wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Użytkownika potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail,
  b) dodanie Towaru do Koszyka i wykorzystanie danych osobowych Użytkownika uzyskanych w wyniku uprzedniej Rejestracji (zakup za pomocą Konta),
  c) złożenie Zamówienia telefonicznie, obejmującego dane Użytkownika potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,
  d) złożenie Zamówienia poprzez przesłanie do PILMET POWER wiadomości elektronicznej na adres e-mail obejmującej dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
  2. Potwierdzenie złożenia Zamówienia Towaru w sposób określony w punkcie a) lub b) powyżej następuje poprzez użycie przycisku oznaczonego słowami „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  3. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
  4. Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym www.pilmetpower.pl wyrażone są w złotych polskich i podawane są w kwotach brutto. Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru.
  5. Po złożeniu Zamówienia (w każdej z przewidzianych w ust. 1 powyżej form) Użytkownik otrzymuje e-mail z podsumowaniem Zamówienia i informacją o zarejestrowaniu zamówienia w Sklepie internetowym www.pilmetpower.pl (wraz z indywidualnym numerem Zamówienia).
  6. Użytkownik będący konsumentem powinien przesłać na adres poczty elektronicznej PILMET POWER wiadomość e-mail, w której zaakceptuje treść przesłanego podsumowania Zamówienia i wyrazi zgodę na jego realizację oraz zaakceptuje treść Regulaminu i potwierdzi zapoznanie się z pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.
  7. Następnie PILMET POWER  przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail informującą o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Użytkownikiem, a PILMET POWER.
  8. PILMET POWER ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zostanie złożone na nieprawidłowo wypełnionym formularzu lub które będzie złożone z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
  9. Składanie Zamówień w Sklepie internetowym sklepkranzle.pl za pośrednictwem formularza Zamówienia oraz za pomocą Konta jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Natomiast Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni robocze (od poniedziałku do piątku wyłączając dni ustawowo wolne od pracy) w godzinach od 8.00 do 17.00.
  10. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu internetowego www.pilmetpower.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.
  11. PILMET POWER nie jest producentem Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym www.pilmetpower.pl .
   
  § 5
  Zasady płatności
  1. Oprócz zapłaty za zamówiony Towar, Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia należności za jego dostawę.
  2. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się co do zasady za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.
  3. Koszt dostawy zamówionych Towarów (w zależności od tego czy zostaną spakowane do paczki czy na paletę), przedstawia następująca tabela:
   
    Przelew Pobranie
   
  paczka do 30 kg
  20 zł
  25 zł
   
  paczka do 50 kg
  50 zł
  60 zł
   
  paleta euro
  (dł 120 x szer 80 x wys 180) 130 zł 160 zł
   
  paleta powyżej wymiarów euro
  cena ustalana indywidualnie
  cena ustalana indywidualnie
   
  4. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Użytkownik, są podawane przy składaniu Zamówienia.
  5. Istnieje także możliwość dostawy Towarów transportem własnym PILMET POWER , możliwość osobistego odbioru towaru w punkcie odbioru osobistego PILMET POWER  w Zawierciu  (ul. I. Paderewskiego 34 , 42-400 Zawiercie  ) - po uprzednim ustaleniu telefonicznie: 603 176 107 lub e-mailowo: biuro@pilmetpower.pl.
  6. Należności za zamówiony Towar oraz koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane:
  a) „za pobraniem” w chwili odbioru Towaru od kuriera (kwota pobrania nie może jednak przekraczać sumy 12.000 zł),
  b) z wykorzystaniem elektronicznych form płatności (przedpłatą na konto) – w tym przypadku Termin płatności wynosi 3 dni. Po upływie tego terminu PILMET POWER  wyśle do Użytkownika przypomnienie o konieczności uiszczenia ceny i wskaże kolejny termin. Po upływie kolejnego wyznaczonego terminu zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, a Umowa rozwiązana.
  c) system płatności ratalnych - Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony. ;
  d) gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego.
  e) kartą płatniczą za pomocą terminala płatniczego.
  f) telefonem za pomocą terminala płatniczego.
   
   
  § 6
  Realizacja zamówień składanych w Sklepie internetowym www.pilmetpower.pl
  1. Zamówione przez Użytkownika Towary są mu dostarczane przez PILMET POWER  bez wad.
  2. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Użytkownikowi przez PILMET POWER  wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest: fakturą VAT (ew. paragonem) oraz w przypadku Użytkowników będących konsumentami wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone (w przypadku płatności za pobraniem) lub w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym została zaksięgowana płatność (w przypadku wykorzystania elektronicznych form płatności lub systemu płatności ratalnych). W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
  4. PILMET POWER  potwierdza rozpoczęcie realizacji Zamówienia poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika informacji o zmianie statusu Zamówienia na „w realizacji”, zaś wysyłka (lub wydanie Towaru w punkcie odbioru osobistego) następuje po uzyskaniu przez PILMET POWER  pełnej wartości Zamówienia (chyba, że Użytkownik wybierze formę płatności „za pobraniem”) i jego skompletowaniu.
  5. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 25 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską (do 2 dni). Przesyłki kurierskie dostarczane są w dni robocze.
  6. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez PILMET POWER  ostatniego elementu danego zamówienia chyba, że strony postanowią inaczej.
  7.  Po przekazaniu Towaru firmie kurierskiej lub bezpośrednio Użytkownikowi, do Użytkownika zostanie przesłana wiadomość e-mail informująca o zmianie statusu zamówienia na „Zrealizowane”.
   
  § 7
  Zasady zamieszczania komentarzy
  1 W ramach Sklepu internetowego www.pilmetpower.pl Użytkownicy mają możliwość zamieszczania komentarzy, zawierających opinie o prezentowanych w Sklepie Towarach lub o przebiegu transakcji.
  2 W celu zamieszczenia komentarza Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. imię i nazwisko, adres e-mail.
  3 Treści komentarzy są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich Użytkowników Sklepu internetowego sklepkranzle.pl.
  4 Wyłączną odpowiedzialność za treść komentarza ponosi Użytkownik zamieszczający ten komentarz.
  5 Komentarze powinny być zredagowane w sposób przejrzysty, czytelny i nie mogą zawierać:
  a wulgaryzmów, treści nieprzyzwoitych, obelżywych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
  b danych osobowych Użytkowników lub innych osób;
  c adresów stron internetowych,
  d treści reklamowych.
  6 PILMET POWER  nie ingeruje w treści komentarzy, jednak usuwa lub modyfikuje komentarz, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. PILMET POWER  może również zablokować możliwość wystawienia, usunąć lub zmodyfikować komentarz w uzasadnionych przypadkach, gdy:
  a komentarz narusza zasady określone w punkcie 5 powyżej,
  b narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne.
   
  § 8
  Wprowadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych
  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników, a także ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez PILMET POWER .
  2. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych, w szczególności w formularzu rejestracyjnym.
  3. Szczegółowe zasady przetwarzania, przechowywania, udostępniania danych Użytkowników, określa Polityka prywatności: https://www.pilmetpower.pl/cookies/polityka_cookies.php
   
  § 9
  Uprawnienia PILMET POWER  w ramach Sklepu internetowego www.pilmetpower.pl
  1. PILMET POWER  ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo podane są na stronach internetowych Sklepu internetowego www.pilmetpower.pl .
  2. Promocje w Sklepie internetowym www.pilmetpower.pl nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
  3. PILMET POWER  może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Użytkownika w przypadku, gdy jego zachowania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Sklepu lub w inny sposób mu szkodzą, a także w sytuacji gdy PILMET POWER  dojdzie do przekonania, że określone Konto Użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji danych.
  4. PILMET POWER  zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do Sklepu internetowego www.pilmetpower.pl  z przyczyn od niego niezależnych, a także w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.
  5. PILMET POWER  zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Sklepu internetowego www.pilmetpower.pl bez podania przyczyny za uprzednim wypowiedzeniem Użytkownikom warunków niniejszego Regulaminu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie będzie dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesyłanie Użytkownikowi wypowiedzenia na adres e-mail wskazany przy rejestracji.
   
  § 10
  Tryb postępowania reklamacyjnego
  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego sklepkranzle.pl.
  2. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres: biuro@pilmetpower.pl lub w formie listu poleconego wysłanego pod adres: PILMET POWER Marcin Pilarczyk , ul. Paderewskiego 34, 42-400 Zawiercie.
  3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko lub firmę Użytkownika, adres e-mail Użytkownika podany przy składaniu Zamówienia lub rejestracji, numer zamówienia, numer dowodu zakupu (faktury VAT lub paragonu), okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
  4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niewystarczające do jej rozpatrzenia, PILMET POWER  zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym terminie i zakresie.
  5. Odpowiedź o sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, w terminie 14 dni od daty prawidłowego złożenia reklamacji.
   
  § 11
  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – dotyczy wyłącznie Użytkowników będących konsumentami
  1. Użytkownik będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności może:
  a) skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
  b) skorzystać z bezpłatnej pomocy organizacji społecznej, do której statutowych celów należy ochrona konsumentów (m. in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa),
  c) zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej (np.: do Stałego Polubownego Sąd Konsumencki w Katowicach,
  ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, tel: (032) 255-50-17).
   
  § 12
  Prawo odstąpienia od umowy – dotyczy wyłącznie Użytkowników będących konsumentami
  1. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy nabycia towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.pilmetpower.pl sbez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 8 oraz 10 poniżej.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia nabytego Towaru w posiadanie przez Użytkownika lub upoważnioną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części.
  3. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając PILMET POWER  oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
  4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia na adres: PILMET POWER Marcin Pilarczyk  ul. I. Paderewskiego 34  , 42-400 Zawiercie  lub wiadomości e-mail na adres: biuro@pilmetpower.pl
  5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, PILMET POWER niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z zastrzeżeniem punktu 7 i 8 poniżej.
  6. PILMET POWER dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. PILMET POWER może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania.
  8. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PILMET POWER , PILMET POWER nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  9. Użytkownik ma obowiązek zwrócić PILMET POWER nabyty Towar wraz z oryginalnym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  10. Bezpośrednie koszty zwrotu nabytego towaru ponosi Użytkownik.
  11. Prawo odstąpienia od umowy nabycia towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.pilmetpower.pl nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
  a) których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  b) których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  d) w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  e) których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  f) o świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy, najmu samochodów,  jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. Ponadto Użytkownik traci uprawnienie do odstąpienia od umowy w sytuacjach gdy:
  a) towar nosi ślady używania przekraczającego zakres zwykłego zarządu,
  b) z towaru zostały usunięte jego zabezpieczenia i/lub oznaczenia,
  c) towar został uszkodzony przez Użytkownika.
   
  § 13
  Prawo właściwe, spory
  1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Użytkownikiem, a PILMET POWER , których przedmiotem są usługi świadczone przez PILMET POWER  w ramach usług Sklepu internetowego www.pilmetpower.pl jest prawo polskie.
  2. Wszelkie spory związane z korzystaniem przez Użytkowników ze Sklepu internetowego www.pilmetpower.pl będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.
   
  § 14
  Postanowienia końcowe
  1. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie http://www.pilmetpower.pl
  2. Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji, będą informowani o każdorazowej zmianie niniejszego Regulaminu, za pomocą wysłania odpowiedniej informacji na podany przy rejestracji adres e-mail. W sytuacji braku akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian, Użytkownicy mogą zażądać natychmiastowej likwidacji ich Konta.
  3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. PILMET POWER  nieodpłatnie i nieprzerwanie udostępnia Użytkownikowi niniejszy Regulamin w formie elektronicznej w witrynie https://www.pilmetpower.pl/kategorie/regulamin , w taki sposób który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
   
   
  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy:
  Ja [imię i nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]
  Numer zamówienia: [numer]
  data odbioru przedmiotów: [data]
  Adres: [adres kupującego]
  Zwrotu wpłaconej przeze mnie kwoty proszę dokonać na następujący rachunek bankowy:
  Numer konta: [numer rachunku bankowego kupującego]
  Bank: [nazwa banku]
  Data: [data odstąpienia od umowy]
  Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
   

  Strona główna
  Kontakt

  Pilmet Power
  42-400 Zawiercie
  ul. Paderewskiego 34
  tel: 603 176 107
  e-mail: biuro@pilmetpower.pl

  Pragniemy zaoferować Państwu maszyny i urządzenie najwyższej jakości, spełniające możliwie najwyższe standardy - bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania.

  Ciasteczka cookies

  Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

  Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Określa, czy dane użytkownika mogą zostać wykorzystane do celów reklamowych. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Określa, czy dane użytkownika mogą zostać wykorzystane w reklamach spersonalizowanych (tzw. remarketing). Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.